De resultaten van het onderzoek naar het rubbergranulaat in kunstgrasvelden zijn bekend. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele risico’s daarvan, dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten. De conclusies betreffen zowel het gehele onderzoek als het onderzoek dat specifiek is gedaan voor de velden van MVV ’27.

Enige weken geleden nam het RIVM monsters van het rubbergranulaat van het kunstgrasveld van MVV ’27 én van bijna 100 andere kunstgrasvelden in Nederland. Op elk veld zijn zes monsters genomen, op zowel intensief en minder intensief bespeelde plekken. Alle monsters zijn door ALcontrol Laboratories geanalyseerd op de aanwezigheid van 45 verschillende chemische stoffen.

Het RIVM-onderzoek
Het doel van het RIVM onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag of sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Voor dat doel zijn de volgende deelvragen onderzocht:

  1. Welke schadelijke stoffen zitten er in rubbergranulaat?
  2. In welke mate komen deze stoffen vrij uit rubbergranulaat bij inslikken, huidcontact en uitdamping bij warm weer?
  3. In welke mate kunnen gebruikers van kunstgrasvelden aan deze stoffen worden blootgesteld, en wat zijn de gezondheidsrisico’s hiervan?
  4. Heeft het sporten op kunstgras met rubbergranulaat geleid tot meer nieuwe gevallen van leukemie en lymfeklierkanker in Nederland?


Conclusie
Uit het dit najaar uitgevoerde onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Ook zijn er geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dit betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.

Resultaten MVV-veld
Uit de chemische analyses blijkt dat er verschillende stoffen in rubbergranulaat voorkomen. De gemeten waarden bij MVV ’27 komen in grote lijnen overeen met de waarden die in andere onderzoeken zijn gevonden. De conclusie is dus dat het, ook bij MVV ’27, veilig is om op kunstgras met rubbergranulaat te sporten.

Meer informatie
Het volledige RIVM-onderzoek naar de gezondheidsrisico’s is dinsdag door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer informatie over de uitkomsten van het rapport is te lezen op de website van het RIVM. Het technische rapport over de resultaten van de chemische analyses van de zes monsters bij MVV ’27 is via deze link te bekijken.