Maandag 12 oktober is weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) bij MVV ’27. De algemene ledenvergadering is hét moment waarop leden van MVV ’27 bijgepraat worden over het wel en wee van de vereniging. Ook is dit het moment bij uitstek waarop je jouw stem als lid kunt laten horen aan de bestuurders.

De agenda voor de ALV vind je hieronder. Vanaf zaterdag 3 oktober liggen de financiële cijfers ter inzage in de bestuurskamer. De notulen van de vorige ALV vind je hier

Maandag 12 oktober 2015. Aanvang 20.00 uur, kantine MVV ’27.

A G E N D A :

 1. Opening vergadering
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 15-09-2014
 4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2014 – 2015 en begroting seizoen 2015 – 2016
 5. Vaststellen contributie seizoen 2015 – 2016
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie:
  Nu bestaat de kascommissie uit: Stefan van Uffelen, Rob Hoogendoorn en Jan de Nooy
  Aftredend en niet herkiesbaar: Rob Hoogendoorn. Bekijk hier de vacature.
 8. Commissie Ledenwerving
 9. Rondvraag
 10. Sluiting van de vergadering